Menu
LT

Vidaus tvarkos taisyklės

UAB „VAIDENTA“

PATVIRTINTA
Direktorė Jolanta Leščiuvienė
2019  m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-124

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

UAB „Vaidenta“  yra privati odontologijos klinika (buveinės adresas: Smilties Pylimo g. 7, Klaipėda) (toliau – Klinika).
Klinikos pacientas – tai kiekvienas asmuo, atvykęs į kliniką užsisakyti ar pasinaudoti teikiamomis paslaugomis.
Šios taisyklės nustato klinikos pacientų aptarnavimo reikalavimus, pacientų pareigas ir teises, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus.
Šios taisyklės yra privalomos visiems pacientams. Kiekvienas pacientas privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, pacientas atsako pats.
Kiekvienas pacientas privalo vykdyti visus Klinikos personalo nurodymus dėl saugos, higienos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi.
Klinikos personalas turi teisę neįleisti ar išprašyti asmenis, kurių elgesys yra netinkamas, gali sutrikdyti Klinikos tvarką, kelti pavojų kitų pacientų saugumui, prieštarauja viešajai tvarkai, moralei bei kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
Asmenims, kurie nesutinka laikytis šių taisyklių, Klinikos paslaugos nėra teikiamos bei toks asmuo nedelsdamas privalo palikti Kliniką.
Klinikos personalas turi teisę išprašyti iš klinikos pacientus, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia Klinikos taisykles. Tokiu atveju paciento sumokėti pinigai už paslaugas yra negrąžinami, o pacientas privalo sumokėti už visas iki einamojo momento įsigytas prekes ir/ar paslaugas.
Klinikoje draudžiama melagingai kviestis pagalbos, pažeisti viešąją tvarką, palikti kartu atvykusius nepilnamečius asmenis be priežiūros, trukdyti kitiems pacientams naudotis Klinikos paslaugomis, triukšmauti, šiukšlinti, sukelti sau ir kitiems pavojingas situacijas.
Dėl techninių kliūčių, kitų nenumatytų priežasčių Klinika laikinai gali neteikti tam tikrų paslaugų. Tuo atveju, kai šios paslaugos įskaičiuotos į anksčiau pirktų paslaugų kainą, Klinika turi teisę sumos neperskaičiuoti ir pinigų pacientui negrąžinti.
Saugumui užtikrinti, kai kurios Klinikos bendro naudojimo patalpos bei erdvės stebimos vaizdo kameromis.
Pacientas privalo atlyginti savo veiksmais/neveikimu padarytą žalą Klinikos turtui bei padarytą žalą tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Esant reikalui yra iškviečiama policija arba apsaugos tarnyba.

 

II SKYRIUS
PACIENTŲ KREIPIMOSI Į KLINIKĄ TVARKA

Pacientai gali:
kreiptis į gydytoją/specialistą (toliau – gydytojas arba specialistas) iš anksto užsiregistravę telefonais: 8 (46) 346164, 8 676 85185;
Klinikos registratūroje atvykę asmeniškai;
registruotis interneto svetainėje www.vaidenta.lt. Registruodamiesi internetu, pacientai atlieka veiksmus bei užpildo informaciją pagal išankstinėje pacientų registracijos sistemos nurodymus. Užsiregistravęs, pacientas turėtų įsiminti arba atsispausdinti pasirinkto priėmimo datą ir laiką, gydytojo pavardę ir kabineto numerį;
ypatingais atvejais (intensyvaus skausmo, būtinosios pagalbos) pacientai priimami be išankstinės registracijos.
Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą ir pavardę, gimimo datą, kontaktinį telefoną. Pacientai privalo įsiminti registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo pavardę.
Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
Planine tvarka pacientai pas specialistus priimami išankstinėje registracijoje numatytu laiku. Siekiama, kad pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko.
Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku.
Registratūros darbuotoja apie gydytojo vėlavimą pacientą informuoja žodžiu.
Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į registratūrą ir pageidaujant susitarti dėl kito priėmimo laiko.
Paslaugos neteikiamos neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenims.
Gydytojui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.

 

III SKYRIUS
NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į Kliniką, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Būtinosios medicinos pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtinta „Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastas”.
Klinika sudaro sutartis su teritorine ligonių kasa dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

 

IV SKYRIUS
PASLAUGŲ KAINOS. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Klinikos teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija teikiama Klinikos registratūroje.
Pradėjus teikti mokamą paslaugą, už ją sumokėta suma negrąžinama.
Jei pacientui pasirenkant mokamą paslaugą nėra galimybės numatyti reikalingos  paslaugos sudėtingumo (apimties), mokama už paprasčiausią (mažiausios apimties) paslaugą numatytą kainą. Paslaugos teikimo metu paaiškėjus, jog tikslinga suteikti sudėtingesnę (didesnės apimties) paslaugą ir pacientui su tuo sutikus, pacientas informuojamas apie papildomai mokėtiną sumą ir suteikiama sudėtingesnė (didesnės apimties) paslauga. Apmokėtos ir sudėtingesnės (didesnės apimties) paslaugos kainų skirtumą pacientas sumoka po paslaugos suteikimo.
Klinika turi teisę pakeisti teikiamų paslaugų sąrašą ir/ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo.
Atsiskaityti už paslaugas galima grynaisiais pinigais, kreditinėmis, debetinėmis kortelėmis, banko pavedimu.

 

V SKYRIUS
PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

Pacientų teisė į sveikatos priežiūrą:
sutikti arba atsisakyti siūlomų gydymo, protezavimo ar diagnostikos metodų;
pacientams turi būti suteikta kvalifikuota paslauga, atsižvelgiant į Klinikos teikiamas paslaugas;
pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, neįgalumo;
pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, Klinikos personalo pagarbų elgesį;
būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta neatidėliotinai. Jeigu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei Klinika pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios pagalbos suteikti negali, iškviečiama greitoji medicinos pagalba, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į sveikatos priežiūros įstaigą.
Pacientų teisė į informaciją:
gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę. Jeigu odontologinė priežiūra (pagalba) yra teikiama nepilnamečiams, tai tokia informacija turi būti suteikta tėvams, įtėviams ar globėjams;
pacientai turi teisę gauti informaciją apie Klinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti;
pacientai turi teisę gauti informaciją apie jam paslaugas teikiantį specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
Pacientai privalo (pareigos):
sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Klinikos specialistais;
pacientai turi suteikti Klinikos specialistui, atliekančiam procedūras, informaciją apie savo sveikatos būklę, turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, alergines reakcijas ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti paslaugas;
pacientai turi vykdyti Klinikos specialistų paskyrimus ir rekomendacijas. Pacientai turi informuoti klinikos specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, šalutinius poveikius;
atvykti paskirtu (rezervuotu) laiku, jei atvykti negali, iš anksto informuoti Klinikos darbuotojus;
laiku ir pilnai pagal galiojančius įkainius sumokėti už suteiktas paslaugas;
tausoti Klinikos turtą, saugoti atsineštus savo asmeninius daiktus;
laikytis higienos reikalavimų;
atlyginti Klinikai padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Pacientas turi teisę apskųsti odontologo ar burnos priežiūros specialisto veiksmus Klinikos vadovui, Lietuvos     Respublikos     odontologų     rūmams, Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, jeigu Klinikos darbuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas.
Pacientas turi teisę gauti žalos, padarytos jo sveikatai, dėl Klinikos ar darbuotojų kaltės atlyginimą LR įstatymų nustatyta tvarka.
Klinikoje draudžiama:
Triukšmauti;
Rūkyti;
Perduoti informaciją apie kitus pacientus.

 

VI SKYRIUS
LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

Klinikoje vedamos kiekvieno paciento ligos istorijos su visa reikalinga informacija ir pridedamomis rentgeno nuotraukomis.
Pacientui paprašius, jo lėšomis gali būti padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų  dokumentų kopijos.
Paciento ligos istorijos nuorašą gali gauti kitos LR institucijos įstatymų nustatyta tvarka.


VII SKYRIUS
PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

Jei Klinikoje nėra reikiamo specialisto arba esant medicininėms indikacijoms, klinika gali siųsti pacientą į kitą gydymo įstaigą, prieš tai pacientui paaiškinus, kur jam gali būti suteikta reikiamo lygio pagalba.

 

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PAREIGOS

Teikti priimtiną ir tinkamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą).
Informuoti pacientą apie jo sveikatos sutrikimus, gydymą ir jo eigą bei kitą teikiamą odontologinę ir/ar burnos priežiūrą (pagalbą). Šios informacijos apimtį nustato odontologijos     darbuotojas, atsižvelgdamas į paciento būklę, vadovaudamasis medicininės etikos reikalavimais.
Teikti medicinos statistikos ir kitą informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka odontologinės priežiūros įstaigos administracijai, Sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos odontologų rūmams.
Tirti savo darbo rezultatus, naudoti pažangius gydymo metodus ir tobulinti savo profesines žinias.
Klinikos darbuotojai privalo užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys (pacientai, juos lydintys asmenys ir pan.) būtų tik darbuotojui esant.

 

IX SKYRIUS
GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP KLINIKOS DARBUOTOJŲ IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą ar prašymą, Klinikos vadovui, laikydamasis nustatytos pacientų skundų ar prašymų nagrinėjimo tvarkos, turinio ir formos reikalavimų. Skundą ar prašymą palikti Klinikos registratūroje.
Skundai ir prašymai žodžiu priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant paciento ir Klinikos interesų. Jei skundo ar prašymo žodžiu negalima išnagrinėti tuoj pat, pasiūloma pacientui jį įforminti raštu.
Registruojami ir nagrinėjami tie skundai ar prašymai, kurie yra:
įskaitomai parašyti valstybine (lietuvių) kalba;
paciento pasirašyti;
nurodytas paciento vardas ir pavardė, paciento duomenys ryšiui palaikyti;
nurodytas tikslus adresas, kurio jis pageidautų gauti atsakymą;
aiškiai ir suprantamai išdėstyta skundo ar prašymo esmė.
Jeigu skundą ar prašymą pateikia paciento atstovas, jame turi būti nurodyta:
paciento atstovo vardas ir pavardė, paciento duomenys ryšiui palaikyti;
paciento, kurio vardu jis kreipiasi, atstovavimą liudijantis dokumentas;
aiškiai ir suprantamai išdėstyta skundo ar prašymo esmė.
Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti skundai ir prašymai nenagrinėjami.
Raštu pateikti skundai ir prašymai užregistruojami gautų dokumentų registre jų gavimo dieną. Ant skundo ir pašymo dedamas registracijos spaudas, jame įrašoma skundo ar prašymo gavimo data ir registracijos numeris.
Priėmus skundą ar prašymą, pacientui ar jo atstovui pageidaujant, įteikiama užregistruota, spaudu pažymėta skundo ar prašymo kopija.
Gavęs skundą ar prašymą Klinikos vadovas susipažįsta su skundu ar prašymu, vizuoja skundą ar prašymą, bei nurodo datą iki kurios dienos privalo būti išnagrinėtas skundas ar prašymas.
Klinikos vadovas sudaro komisiją skundo ar prašymo nagrinėjimui.
Komisija, nagrinėjanti skundą ar prašymą, vadovaujasi pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo, operatyvumo ir kitais principais.
Darbuotojai, kurių veiksmai skundžiami ar yra susiję su skundu ar prašymu, pateikia paaiškinimus Klinikos vadovui. Paaiškinimai registruojami gautų dokumentų registre jų gavimo dieną, o užregistruotos kopijos perduodamos Klinikos vadovui.
Skundo ar prašymo nagrinėjimo ataskaita su išvadomis ir pasiūlymais turi būti pateikta kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo skundo ar prašymo gavimo dienos.
Klinikos vadovas susipažįsta su skundo ar prašymo nagrinėjimo ataskaita ir ją patvirtina savo parašu.
Atsakymo raštą į skundą ar prašymą ruošia Klinikos vadovas.
Rašte nurodoma skundo ar prašymo nagrinėjimo esmė bei išvados, raštą pasirašo Klinikos vadovas.
Už gautų skundų ar prašymų nagrinėjimo organizavimą, už nešališką, teisingą ir išnagrinėjimą laiku atsakingas Klinikos vadovas.
Pacientai ar jo atstovai, nepatenkinti skundo ar prašymo nagrinėjimu turi teisę kreiptis į skundus ir prašymus nagrinėjančias valstybės institucijas.

 

X SKYRIUS
INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

Pacientui, jo įstatyminiam atstovui paprašius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei paciento atstovavimo dokumentus, suteikęs paslaugą specialistas turi informuoti apie paciento sveikatos būklę, suteiktą paslaugą, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento sveikatai.
Informacijos teikimas kitiems asmenims:
visa informacija apie paciento lankymąsi Klinikoje suteiktas paslaugas, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą;
jei informacija yra suteikiama asmenims, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, teisėsaugos institucijoms, taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą, sutikimas nėra būtinas;
telefonu panašaus pobūdžio informacija neteikiama.

 

XI SKYRIUS
DARBO LAIKAS

 Klinikos darbo laikas:
 pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8:00 val. iki 18:00 val.;
 penktadieniais nuo 8:00 val. iki 17:00 val.
 šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis nedirba.
Informaciją apie Kliniką galima rasti interneto svetainėje www.vaidenta.lt.

 

XII SKYRIUS
DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

Klinika savo darbe vadovaujasi visais darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais ir dokumentais.

 

XIII SKYRIUS
PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

Klinika su brangiaisais metalais nedirba.
Už paciento turimus asmeninius vertingus daiktus (pinigus, mobiliuosius telefonus ir pan.) Klinika neatsako.

 

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Atstovai iš kontroliuojančių įstaigų bei kiti asmenys, atvykstantys į Kliniką susipažinti su jos veikla ir kitais klausimais, privalo prisistatyti Klinikos vadovui.
Prireikus šios taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tvirtinamos Klinikos vadovo.
_____________________________