Menu
LT

Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip UAB „Vaidenta“ (toliau – Įmonė arba Duomenų valdytojas), juridinio asmens kodas 140736484, buveinės adresas Smilties Pylimo g. 7, Klaipėda yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų* asmens duomenys**, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

* Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant UAB „Vaidenta“ veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant UAB „Vaidenta“ interneto svetainėse (toliau – Svetainė).

** Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Vaidenta“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

- asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

- asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais (tikslo apribojimo principas);

- tvarkomi asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

- asmens duomenys nuolat atnaujinami (tikslumo principas);

- asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai (saugojimo trukmės apribojimo principas);

- asmens duomenis tvarko tik tie Įmonės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba duomenų tvarkytojai***, kurie Įmonei teikia paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės vardu ir Įmonės ar duomenų subjekto naudai (vientisumo ir konfidencialumo principas);

- Įmonė yra atsakinga, kad Įmonėje yra laikomasi nurodytų principų (atskaitomybės principas).

*** Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Pavyzdžiui: personalo apskaitos sistemos tiekėjas, IT sistemų priežiūros ir vystymo aptarnavimo specialistai, draudimo sutarčių specialistai ir kt.

1. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

1.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją, registruojasi paslaugoms, naudojasi UAB „Vaidenta“ teikiamomis paslaugomis, dalyvauja apklausose, palieka komentarus, užduoda klausimus ir pan.

1.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis UAB „Vaidenta“ svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

1.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

2.2. Asmens duomenis Įmonė tvarko šiais tikslais:

2.2.1. Odontologijos paslaugų teikimas. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

· Vardas (-ai), pavardė (-ės)

· Gimimo data

· Asmens kodas

· Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

· Gyvenamosios vietos adresas

· Lytis

· Duomenis apie sergamas ligas ir vartojamus vaistus

· Duomenis apie diagnozę, atliktus tyrimus, paskirtą gydymą ir kitus sveikatos būklės duomenis;

· Rentgeno nuotraukos

· Nuotraukos (esant paciento sutikimui)

2.2.1.1. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko tokius Duomenų subjekto atstovo asmens duomenis:

· Vardas (-ai), pavardė (-ės)

· Ryšys su atstovaujamuoju

2.1.1.1. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. (tvarkymas gavus duomenų subjekto sutikimą), b) p. (tvarkymas reikalingas sudarytos sutarties vykdymui) ir c) p. (tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles). Duomenų subjekto duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 str. 2 d. a) p. (tvarkymas gavus duomenų subjekto aiškų sutikimą) ir h) p. (tvarkymas reikalingas odontologijos paslaugų teikimui pagal sutartį) pagrindu.

2.1.1.2. Tvarkomi asmens duomenys šiuo tikslu saugomi 15 (penkiolika) kalendorinių metų nustojus lankytis Įmonėje.

2.1.2. Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti Duomenų subjektui tęsti pradėtą gydymą arba apsilankyti profilaktiškai.

· Vardas (-ai), pavardė (-ės)

· Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

2.1.2.1. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. (tvarkymas reikalingas siekiant teisėto intereso – suteikti Duomenų subjektui tolesnes odontologijos paslaugas ir skatinti Duomenų subjektą reguliariai lankytis Įmonėje, užtikrinti dantų ir burnos ertmės sveikatą).

2.1.2.2. Tvarkomi asmens duomenys šiuo tikslu saugomi 2 (du) kalendorinius metus nuo paskutinio apsilankymo Įmonėje dienos.

2.1.3. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

· Vardas (-ai)

· Ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

· Klausimo, komentaro ar nusiskundimo tekstas

2.1.3.1. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. a) p. (tvarkymas gavus duomenų subjekto sutikimą).

2.1.3.2. Tvarkomi asmens duomenys šiuo tikslu saugomi 2 (du) kalendorinius metus nuo duomenų gavimo dienos.

2.1.4. UAB „Vaidenta“ darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis:

· vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir UAB „Vaidenta“ rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

2.1.4.1. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. f) p. (tvarkymas reikalingas siekiant teisėto intereso – užtikrinti duomenų subjektų ir turto saugumą Įmonės patalpose.

2.1.4.2. Tvarkomi asmens duomenys šiuo tikslu saugomi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o nustačius pažeidimą – iki tyrimo pabaigos.

2.1.5. Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl UAB „Vaidenta“ teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

3. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

3.1. Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

3.2. Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis UAB „Vaidenta“ vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB „Vaidenta“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

3.3. Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

3.4. Įmonė garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

4. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per UAB „Vaidenta“ svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti UAB „Vaidenta“ paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

5.1. UAB „Vaidenta“ surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) UAB „Vaidenta“ informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

5.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti UAB „Vaidenta“ paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

6. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

6.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

6.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

6.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

6.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

6.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

6.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

6.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

6.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. Įmonė privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

8. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

8.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Įmonę:

8.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.; Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, naudojant laisvą prašymo formą ir formatą arba naudojant rekomenduojamą Įmonės parengtą kreipimosi formą kurią galite rasti čia:

8.1.2. žodžiu – telefonu: +370 (46) 346164; +370 (676) 85185;

8.1.3. raštu – adresu: Smilties Pylimo g. 7, LT-92250 Klaipėda.

8.2. Taip pat gali kreiptis į UAB „Vaidenta“ duomenų apsaugos pareigūną, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

8.3. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Įmonė gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

8.4. Įmonės atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

9. SLAPUKŲ NAUDOJIMO TVARKA

9.1. Įmonė, siekdama pagerinti svetainės veikimą, kad duomenų subjektai lengvai rastų tai, ko ieško, Įmonė naudoja slapukus – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Pilną naudojamų slapukų sąrašą galite rasti čia.

9.2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas.

9.3. Duomenų subjektas visada išlieka anonimiškas.

9.4. Slapukai naudojami skaidriai ir atsakingai. Kokie slapukai yra įrašomi, visuomet galima peržiūrėti savo naršyklėje. Bet kada galima atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeičiant nustatymus ir ištrinant įrašytus slapukus. Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas ar nesutikimas, kad būtų įrašomi ir naudojami slapukai, gali sulėtinti naršymo svetainėje greitį, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas turi:

10.1.1. informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Perduodami Įmonei asmens duomenis, sutinkate su šia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jos laikytis.

11.2. Plėtojant ir tobulinant UAB „Vaidenta“ veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti iš dalies ar visiškai šią Privatumo politiką apie tai pranešdama svetainėje.

11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje.

11.4. Įmonės svetainėje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos šioje svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Įmonė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.